Parish Choir

The parish  choir sings at the 9 a.m. Choral Eucharist on Sundays.